Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) έχεις τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαιούσαι να γνωρίζεις ποια προσωπικά σου δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης)
  2. Δικαιούσαι να ζητήσεις τη διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης)
  3. Δικαιούσαι να αρνηθείς ή / και να εναντιωθείς σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σου σε περίπτωση αμφισβήτησης της  ακρίβειά τους (δικαίωμα εναντίωσης / αντίρρησης)
  4. Δικαιούσαι να ζητήσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σου(δικαίωμα περιορισμού)
  5. Δικαιούσαι να ζητήσεις τη διαγραφή δεδομένων σου από το αρχείο μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί (δικαίωμα λήθης)
  6. Δικαιούσαι να λαμβάνεις χωρίς επιβάρυνση σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο τα δεδομένα που έχεις ο ίδιος παράσχει (δικαίωμα φορητότητας).
  7. Δικαιούσαι να ανακαλέσεις οποτεδήποτε χωρίς επιβάρυνση τη συγκατάθεση που μας έχει δώσει για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης (πχ συναινώ να λαμβάνω newsletter) και όχι επί παραδείγματι βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή νόμου (πχ εκτέλεση παραγγελίας, έκδοση τιμολογίου).
  8. Διαβιβάσεις: Στις περιπτώσεις όπου οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες σε χώρες που κρίνονται επαρκείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασιζόμαστε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για διαβιβάσεις σε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, βασιζόμαστε στην πιστοποίηση Privacy Shield ενός παρόχου υπηρεσιών ή στους εταιρικούς κανόνες που εφαρμόζει ο εν λόγω πάροχος (και που είναι εγκεκριμένοι από την αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ) για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών όρων ή των άλλων μεθόδων που χρησιμοποιούνται (επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω).
  9. Σε κάθε περίπτωση δικαιούσαι να υποβάλεις καταγγελία  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Η άσκηση των δικαιωμάτων 1 – 6 προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, γραπτής αίτησης στο κατάστημά μας Ιερά Οδός 105, 118 55 Αθήνα, Ελλάδα ή στο e-mail info@ermisbus.gr υπόψη Δημήτρη Μιχαλόπουλου, τηλ. +30 210 34 72 969.

Για να προστατεύσουμε το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλειά σου, θα λάβουμε εύλογα μέτρα επαλήθευσης της ταυτότητάς σου κατά το χειρισμό των αιτημάτων.

Σε αίτημά σου για την ενάσκηση των δικαιωμάτων σου, θα σου απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 60 ημέρες εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή / και τον αριθμό των αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για την τυχόν παράταση της προθεσμίας ή για τους λόγους που μπορεί να εμποδίζουν την άσκησή του.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του χρήστη, πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Αναλυτικά θα βρεις την Πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ.